Aktualności Katedry Fortepianu

25/08/2014

Kondolencje od AM w Katowicach

Page_1


18/08/2014

Z głębokim smutkiem żegnamy prof. dr. h.c. Jana Ekiera.

32889561 -1--page1


20/04/2013

17–18 maja — kurs mistrzowski prof. Ivana Klanskiego

17 i 18 maja Kat­e­dra Fortepi­anu orga­nizuje kurs mis­tr­zowski prowad­zony przez prof. Ivana Klan­skiego (Musikhochschule Luzern/Akademia Muzy­czna w Pradze). Stu­den­tów prosimy o zgłaszanie chęci czyn­nego udzi­ału w kur­sie WRAZ Z PROPONOWANYM PROGRAMEM u ad. dr. Marii Gabryś.


20/04/2013

21 kwietnia — koncert studentów z Akademii Muzycznej Varesina

21 kwiet­nia o godz. 19 w Sali Kon­cer­towej UMFC wys­tąpią zagraniczni goś­cie Uni­w­er­sytetu — stu­denci fortepi­anu z Akademii Muzy­cznej Varesina (Włochy). W pro­gramie utwory B. Galuppi, D. Scar­lat­tiego, F. Liszta, R. Schu­manna, A. Scri­abina, S. Rach­mani­nowa, M. Rav­ela, A. Ginastery i P. Myki­etyna. Kon­cert opieką artysty­czną objęli dr. Agnieszka Przemyk-Bryła oraz prof. Roberto Plano.

Wstęp wolny. Zapraszamy!


8/04/2013

22 kwietnia — W KRĘGU INSTYTUTU MUZYCZNEGO WARSZAWSKIEGO

22 kwiet­nia Kat­e­dra Fortepi­anu zaprasza na kon­cert pt. “W KRĘGU INSTYTUTU MUZYCZNEGO WARSZAWSKIEGO”. W pro­gramie zna­jdą się utwory A. Micha­łow­skiego, H. Mel­cera, E. Pan­kie­wicza, R. Stat­kow­skiego i W. Żeleńskiego w wyko­na­niu stu­den­tów: Mizuho Ita­kury, Yuki Satomi, Pawła Sta­chela, Krzysz­tofa Kozłow­skiego oraz gościn­nie Roberta Marata.

To wydarze­nie zostało objęte opieką artysty­czną przez Panią Prof. Marię Szraiber, która wygłosi również wprowadze­nie do koncertu.

 

Poniedzi­ałek, 22 kwiet­nia godz. 19

Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina
Bez­płatne karty wstępu

Zapraszamy serdecznie!


23/03/2013

3 kwietnia — recital fortepianowy w wykonaniu Prof. Jerzego Sterczyńskiego

3 kwiet­nia w ramach cyklu “Środa na Okól­niku” zapraszamy na recital fortepi­anowy w wyko­na­niu Prof. Jerzego Ster­czyńskiego. W pro­gramie Pory roku op. 37 bis Pio­tra Cza­jkowskiego oraz Obrazki z wys­tawy Mod­esta Musorgskiego.

Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina, początek kon­certu o godz. 19
Bilety w cenie 10 PLN

Zapraszamy!


14/03/2013

22 marca — Koncert Studentów Katedry Fortepianu AM im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

W ramach międzyuczel­ni­anego pro­jektu kon­certów wymi­en­nych goś­cić będziemy stu­den­tów Kat­edry Fortepi­anu AM im. I.J.Paderewskiego w Poz­na­niu. 22 marca wys­tąpią: Błażej Kwiatkowski, Kinga Mikoła­jczyk oraz Li Tian z klas fortepi­anu Prof. Alicji Kledzik, Prof. Andrzeja Tatarskiego i ad. Macieja Pabicha.

Sala im. Hen­ryka Mel­cera, godz. 18
Wstęp wolny

Zapraszamy!


14/03/2013

20 marca zapraszamy na uroczysty Koncert Dyplomantów

W ramach cyklu “Środa na Okól­niku” zapraszamy na Uroczysty Kon­cert Dyplo­man­tów, pod­czas którego wys­tąpi m.in. nasz stu­dent — Pan Woj­ciech Pyrć z klasy Pani Pro­fe­sor Bro­nisławy Kawalla-Ryszka. W jego wyko­na­niu usłyszymy I Kon­cert for­te­pia­nowy Es-dur S. 124 F. Liszta. Solis­tom towarzyszyć będzie Orkie­stra Sym­fo­niczna UMFC pod kierunk­iem Jacka Rogala.

Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina, godz­ina 19
Bilety w cenie 10 PLN

Zapraszamy serdecznie!


13/03/2013

Koncert kompozytorski Prof. Andrzeja Dutkiewicza

13 marca w ramach cyklu “Środa na Okól­niku” zapraszamy na kon­cert Pro­fe­sora Andrzeja Dutkiewicza — pianisty i kom­pozy­tora. Szczegóły kon­certu oraz pro­gram: http://www.chopin.edu.pl/pl/?m=20130313&cat=5

Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina
Bilety 10 PLN

Zapraszamy!

[mq]


9/03/2013

Koncerty z okazji 95. rocznicy śmierci Claude’a Debussiego

11 i 14 marca zapraszamy na dwa kon­certy z okazji 95. rocznicy śmierci Claude’a Debussiego. Wys­tąpią stu­denci, absol­wenci oraz młodzi pra­cown­icy Kat­edry Fortepi­anu: Mika Kobay­ashi, Maciej Wota, Maria Gabryś, Monika Quinn, Krzysz­tof Kozłow­ski, Marié Kiy­one, Joanna Różew­ska, Justyna Kreft, Mar­tyna Smo­liń­ska, Anna Haj­duk, Chen Zhao, Karo­lina Cze­chow­ska, Mate­usz Czech.

Oba kon­certy objęła opieką artysty­czną Prof. Maria Szraiber.

Początek każdego z kon­certów o godz. 19. Sala Kon­cer­towa UMFC. Wstęp wolny.

Zapraszamy!

[MQ]